Prohlášení hotelu


1. Obsah a informace publikované na těchto webových stránkách jsou majetkem hotelu anebo třetích stran. Veškerý obsah je možné využít  či kopírovat  pouze pro soukromé a nekomerční účely. 

2. Webové stránky hotelu mohou  obsahovat nebo odkazovat na obchodní značky, patenty, chráněné  informace, obchodních tajemství, technologie, výrobky a procesy nebo jiná vlastnická práva  hotelu či  třetích stran.

3. Spa Hotel Schlosspark nezaručuje přesnost ani spolehlivost informací, výslovně uvedených nebo implicitních a nebere na sebe žádnou odpovědnost za použití takových informací. Hotel neodpovídá za přesnost údajů, chyby ani za opomenutí na těchto webových stránkách  a vyhrazuje si právo kdykoli upravit současné informace, což platí především o aktualizaci webových stránek. 

4. Značky a loga použité na této stránce jsou zaregistrovanými obchodními známkami hotelu Spa Hotel Schlosspark. Značky a loga lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem hotelu. 

5. Vytváření hypertextových odkazů na www.schlosspark.cz podléhá předchozí písemné dohodě s hotelem.  Hotel Spa Hotel Schlosspark  nemá kontrolu nad žádnými jinými webovými stránkami, na které se případně dostanete ze stránek hotelu  přes hypertextové odkazy. Tímto se hotel Spa Hotel Schlosspark zříká jakékoli odpovědnost za obsah takových webových stránek.

6. Vztahy mezi hotelem a jeho hosty se řídí českým právem, proto se všechny případné spory budou řešit před českými soudy.

 

7.1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

7.2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.


Ubytovací řád

Údaje poskytovatele služeb

Provozovatel hotelu Spa Hotelu Schlosspark je společnost Spa Hotel Schlosspark, s. r. o., Kolmá 661/19, 360 01 Karlovy Vary, IČ 28008111, DIČ CZ28008111, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským obchodním soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21226. Provozovnou je Spa Hotel Schlosspark, Kolmá 13 – 19, 360 01 Karlovy Vary.

1. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1.1 Ubytování hostů ve Spa Hotelu Schlosspark se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě Spa Hotel Schlosspark (dále jen „ubytovatel") poskytuje ubytovanému přechodné ubytování se ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host") se zavazuje ubytovateli zaplatit za ubytování a za služby s tím spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva").

1.2 Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění rezervačního formuláře.

1.3 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

1.4 Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu, je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host za své pochybení ze strany hotelu upozorněn dle ustanovení § 2331 občanského zákoníku.

 

2. Uzavření smlouvy, rezervace

2.1 Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervaci resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, e-mailem na adresu ubytovatele či poštou na adresu provozovny, uvedenou v záhlaví tohoto ubytovacího řádu.

2.2 Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 50 % z předpokládané ceny ubytování (pokud není stanoveno jinak), kterou zašle hostovi na dresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu k ubytování.

2.3 K uzavření ubytovací smlouvy dochází okamžikem doručení písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli anebo vyplněním registrační karty hosta.

 

3. Zrušení rezervace, odstoupení smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

3.1 Neuhradí-li host zálohu dle č. 1 odst. 2.2 řádně a včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

3.2 Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování před dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi smluvní pokutu, jejíž výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, není-li v nabídce hotelu/smlouvou mezi smluvními stranami nejsou uvedeny jiné podmínky, přičemž sazba smluvní pokuty bude stanovena takto:

Smluvní pokuta pro jednotlivce:
30 – 21 dní před příjezdem – 10 % z celkové ceny objednaných a nerealizovaných služeb
21 – 15 dní před příjezdem – 30 % z celkové ceny objednaných a nerealizovaných služeb
14 – 8 dní před příjezdem – 80 % z celkové ceny objednaných a nerealizovaných služeb
7 dní před příjezdem – 100 % z celkové ceny objednaných a nerealizovaných služeb

Smluvní pokuta pro skupiny (při zrušení nebo snížení počtu lidí ve více než 10 %):
50 – 30 dní před příjezdem 30 % z celkové ceny objednaných a nerealizovaných služeb
29 -15 dní před příjezdem – 50 % z celkové ceny objednaných a nerealizovaných služeb
14 dní před příjezdem – 100 % z celkové ceny objednaných a nerealizovaných služeb

3.3 V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi smluvní pokutu ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než jeden den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se užijí podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

3.4 Náklady na rezervované, ale nepoužité služby není možné vrátit a rezervované služby není možné měnit během pobytu Hosta (např. ubytování, strava, procedury).

3.5 Pokud ubytovatel z důvodu vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy, atd.) nedokáže zajistit služby uvedené v potvrzené objednávce ubytování, je povinný se bezodkladně postarat o náhradní ubytování hosta.

Ubytovatel je povinný:
• Zajistit/nabídnout služby, uvedené v potvrzené objednávce, za potvrzenou cenu, na dobu v ní uvedenou – nebo do odstranění překážek – v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Všechny náklady navíc, spojené se zajištěním náhradního ubytování, nese ubytovatel.
• Zajistit pro hosta bezplatný transfer na přestěhování se do náhradního ubytování a na případné pozdější stěhování se zpět.
Pokud ubytovatel beze zbytku splní všechny tyto povinnosti, respektive jestliže host přijal nabídnutou možnost náhradního ubytování, host si dále nemůže dodatečně uplatňovat žádné nároky na odškodnění.

 

4. Příjezd do hotelu

4.1 Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu pověřenému pracovníkovi.

4.2 Na recepci předloží host svůj občanský průkaz či cestovní pas, podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host svým podpisem na registrační kartě. V případě nepředložení uvedených platných dokladů je ubytovatel oprávněn hosta neubytovat.

4.3 Není-li sjednáno jinak, je check-in možný v době od 14:00 do 24:00 hodin.

4.4 Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2 odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

4.5 Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný je povinen nahlásit jejich přesný počet při přihlášení.

4.6 Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána na registrační kartě. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zapisem na registrační kartě.

4.7 Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

4.8 Hosté do 18 let věku budou ubytováni pouze jako doprovod ubytování dospělé osoby.

4.9 Pokud bude ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek, má hotel právo ji do hotelu zabránit vstup, jelikož by mohla být porušena záruka dodržení ubytovacího řádu.

4.10 Host, který se ubytuje před 06:00 hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou předcházející noc. Neuvolní-li host pokoj do 12:00 hodin, bude mu účtována i noc následující, pokud nebude předem domluveno jinak.

4.11 V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný a host pokoj i přes upozornění neuvolní či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval. Požádá-li host během pobytu o prodloužení ubytování, z kapacitních důvodů může hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém je ubytován.

 

5. Obecná pravidla ubytování

5.1 Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu a využívat služby s ubytováním spojené.

5.2 Při nástupu k ubytování obdrží host magnetickou kartu (klíč) a je povinen předejít ztrátě, zničení či poškození tohoto klíče, jakož i jeho zpřístupnění třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem smlouvy o ubytování. Při ztrátě magnetické karty (klíče) je host povinen tuto ztrátu nahlásit pověřenému pracovníkovi ubytovatele. Za ztrátu a vystavení nové magnetické karty je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 200,- Kč.

5.3 Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že byl seznámen, porozuměl a bude dodržovat tento ubytovací řád, což stvrdí svým podpisem na registrační kartě po příjezdu do hotelu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.

5.4 Host je povinen:
• Uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku (potvrzené objednávky).
• Zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování.
• Chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození.
• Bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu způsobil(y).
• V době od 22:00 do 07:00 hodin se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.
• Při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají a uzavřít okna.
• Při check-outu odevzdat pověřenému pracovníkovi ubytovatele magnetickou kartu/y (klíč/e) zpět.

5.5 Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
• Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.).
• Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.
• Používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci.
• Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě.
• Přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování, návštěvy musí být ohlášené pracovníkovi recepce a jsou možné pouze v době od 08:00 do 22:00 hodin, pro přijímání návštěv mimo tuto dobu jsou hostu k dispozici pouze veřejné hotelové prostory.
• Uvádět adresu domu s prostory k ubytování jako místo svého podnikání.
• Umístit v prostorách hotelu psy a jiná drobná zvířata. Zvíře je ubytováno za podmínky, že je zdravé a musí být v hotelovém pokoji pod dozorem hosta, společné místnosti mohou domácí zvířata používat jenom na přístup do pokoje, do jiných místností (restaurace, bazén, Spa centrum atd.) však nemají přístup. Host nese plnou odpovědnost za škody, způsobené domácím zvířetem. Poplatek za ubytování zvířete je 4,- EUR za ubytované zvíře/noc.

5.6 Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
• Nosit zbraň, střelivo a výbušniny či je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
• Držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
• Kouřit – to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem.
• Používat otevřený oheň.
• Používat v objektu hotelu a v jeho blízkosti výbušné látky (zábavnou pyrotechniku).

5.7 Další obecná pravidla ubytování:
• Hotel/recepce zajistí při onemocnění nebo zranění hosta přivolání lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice, vzniklé výlohy si hradí host sám.
• Host je povinen umožnit přístup do pokoje personálu hotelu za účelem provádění jejich pracovní náplně (úklid, servis, atd.).
• Z bezpečnostních a společenských důvodů není vhodné ponechávat děti do 12-ti let v pokoji ani v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých.
• Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
• Host si nesmí přinášet vlastní potraviny a nápoje do prostor restaurace a Lobby baru.
• Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování, cenu zkonzumovaného zboží je host povinen uhradit na recepci hotelu.
• Host má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit ihned bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V zájmu rychlého vyřízení reklamace je vhodné, aby host při uplatňování reklamace předložil doklad (účet). Pokud to povaha reklamované služby vyžaduje, je nutné předložení této reklamované věci.
• Na úseku ubytovacích služeb má host právo požadovat odstranění vady, vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Nelze-li vadu odstranit, bude poskytnuto náhradní plnění služby. Není-li možno poskytnout náhradní plnění, bude poskytnuta sleva z cen služby.
• Na úseku stravovacích služeb může host požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li dodržena správná jakost, hmotnost, míra, teplota nebo cena. Reklamace z důvodů jakosti a teploty pokrmů a nápojů uplatňuje host po ochutnání a přímo u obsluhujícího personálu restaurace. Reklamace z důvodů měr a vah uplatňuje host před konzumací. Vyskytne-li se vada potravin a pokrmů, má host právo uplatňovat výměnu nebo vrácení zaplacení částky přímo u obsluhy.

 V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu č. 2000/13 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům - konkrétně o vlastnostech podávaných nebalených pokrmů a nápojů, v nichž jsou obsaženy alergeny, poskytne obsluha restaurace hotelu Spa Hotel Schlosspark tyto informace každému zákazníkovi na jeho vyžádání.

6. Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

6.1 Pro maximální komfort hosta jsou hotelové pokoje vybaveny sejfy pro uschování osobních cenností. Hotel není odpovědný za cennosti hostů v pokojích (peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd.), pokud nejsou uloženy v trezoru. Peníze, klenoty, cenné papíry, kreditní karty, počítače, tablety, fotoaparáty atd. v hodnotě do 10.000,- CZK doporučujeme uložit v trezoru v hotelovém pokoji. Cennosti svojí hodnotou převyšující částku 10.000,- CZK je důrazně doporučeno uložit v trezoru hotelu, jinak za jejich ztrátu není hotel odpovědný.

6.2 Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Ubytovatel je oprávněn převzetí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Jedná se zejména o peněžní prostředky či věci (klenoty a jiné cennosti), jejichž hodnota přesahuje částku 100 000,- Kč. Ubytovatel požaduje, aby mu věci byly do úschovy byly předány v uzavřené či zapečetěné schránce. Host požádá hotel o převzetí věcí do úschovy prostřednictvím pracovníků recepce.

6.3 V případě ztráty kontaktuje host neprodleně recepci, která zajistí přivolání policie.

6.4 Za ztrátu cenných věcí neumístěných v trezorech nebo nepředaných pověřenému pracovníkovi hotelu nenese hotel odpovědnost.

6.5 Každá vzniklá škoda, zničení či poškození musí být hostem nahlášena okamžitě poté, co se o ní dozvěděl. Nárok z této odpovědnosti zaniká, pokud zákazník nevyrozumí hotel o ztrátě, zničení nebo poškození bez zbytečného odkladu a nejpozději do 15 dnů poté, co se o vzniku škody dozvěděl.

6.6 Škoda nebude uhrazena v případě, že si poškození způsobil sám host či osoby, které ho doprovází.


7. Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

7.1 Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem.

7.2 Host si při ubytování počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

7.3 Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze zaplacené zálohy dle čl. 4 odst. 4.4 tohoto ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než tato záloha, je host povinen tento rozdíl ubytovateli před odjezdem z hotelu uhradit.

7.4 Odpovědnost ubytovatele za škodu na odložených věcech se řídí ust. § 2945 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.5 Odpovědnost ubytovatele za škodu na vnesených věcech je omezena 100 násobkem ceny ubytování za jeden den. V ostatním se řídí ust. § 2946 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.6 Jakýkoli majetek zapomenutý v hotelu zákazníkem mu bude zaslán pouze k jeho žádosti, a to na náklady a riziko takového zákazníka. Hotel skladuje zapomenuté předměty po dobu 7 dní a poté, jde-li evidentně o předměty mající hodnotu, je předá jako nalezené ztracené předměty příslušným úřadům. Pokud se takový předmět jeví jako bezcenný, hotel si vyhrazuje právo jej zničit po uplynutí výše uvedené doby skladování.

7.7 Je-li hostovi za poplatek poskytnuto parkovací místo na nehlídaném hotelovém parkovišti, nevzniká tím žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem ubytovatele v tomto ohledu je samotné umožnění hostovi dočasně použít dané parkovací místo. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla zaparkovaného nebo pohybujícího se na tomto parkovišti, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům na prostoru parkoviště, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem.

7.8 V případě nemoci/smrti hosta si ubytovatel nárokuje ze strany rodinného příslušníka, dědice, respektive osoby, vyrovnávající fakturu nemocného/zesnulého: kompenzaci případných lékařských nákladů a nákladů řízení, protihodnotu služeb, využitých před úmrtím a kompenzaci případné škody, vzniklé na zařízení a výbavě.


8. Odjezd z hotelu

8.1 Host je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 12:00 hodin, není-li v potvrzené objednávce předem dojednáno jinak.

 

9. Zásady ochrany osobních údajů 

9.1 Vaše údaje používáme pro poskytování našich služeb a budou použity hlavně k tomu, abychom vyhovověli Vašim požadavkům. Tyto údaje mohou být použity a zachovány pro tyto účely: účetnictví, fakturace a audit, na ověřování kreditních nebo jiných platebních karet, k proti-podvodovým prověrkám, pro imigrační a celní kontroly, bezpečnost, zabezpečení, systémové zkoušky, údržba, zlepšování a rozvoj, zdraví, administrativní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, můžeme je také  použít pro komunikaci s Vámi z administrativních nebo provozních důvodů. 

9.2 Poskytnutím svých osobních údajů berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, aby Spa Hotel Schlosspark  zpracoval Vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami a příslušnými zákony a předpisy, včetně využití těchto údajů svými zaměstnanci, popř. osobám, které pro nás určité služby zajišťují. 

9.3 Zpřístupnění dat jiným stranám může být nezbytné k zajištění řádného poskytování služeb, produktů a informací dle Vašich požadavků. Je možné, že z těchto a výše uvedených důvodů povolíme přístup k informacím jiným stranám, které jednají za nás jako naši zpracovatelé dat. 

9.4 K zajištění ochrany a bezpečného uložení Vašich osobních údajů provádíme přiměřená technická a bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, zneužitím a změnami nebo neoprávněným zničením, zvláštní pozornost věnujeme bezpečnému přenosu osobních a finančních dat.

9.5  Snažíme se, aby naše webové stránky nabízely našim návštěvníkům to, co hledají. Za účelem dosažení tohoto cíle se může stát, že použijeme Vaše údaje k provedení analýzy, pro zlepšování kvality, pro rozvoj služeb, ke zlepšení výkonnosti webových stránek, pro měření úspěšnosti našich reklamních kampaní nebo pro přizpůsobení našich služeb Vaší poptávce. Může se stát, že pro tyto účely poskytneme informace, kterými vás nelze osobně identifikovat, jako například, ale nejen, anonymní demografické údaje či chování online našim smluvním partnerům (např. třetím poskytovatelům služeb).  Žádné takové údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, aniž by byly v souhrnné, osobně neidentifikovatelné podobě.

9.6 Přihlášením k odběru obchodních sdělení  výslovně souhlasíte - po tom, co jste byli obeznámeni s odpovídajícími informacemi o zpracování dat - s příjímáním přímé marketingové komunikace, včetně přímého marketingu či speciálních nabídek hotelu. Pro účely zasílání takových sdělení přímého marketingu/speciálních nabídek o Vás zpracujeme Vaše jméno a e-mailovou adresu. 

9.7 Tento souhlas je dobrovolný, odhlášení je možné kdykoliv bez udání důvodu, na e-mailu reservation@schlosspark.cz

 

Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.

Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu, a proto si Vás dovoluje požádat o vyplnění našeho dotazníku.

10.1  Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník").

Spa Hotel Schlosspark****, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:
a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Spa Hotel Schlosspark, IČO: 28008111, se sídlem: Kolmá 661/19, 360 01 Karlovy Vary, DIČ CZ28008111, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21226, adresa pro doručování elektronické pošty: reservation@chlosspark.cz, telefonní číslo: 353305101;
b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;
c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;
d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je dle aktuálního ceníku. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;
e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;
f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;
g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:
ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz "
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;
j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;

 

Tento ubytovací řád vstoupil v platnost a účinnost po aktualizaci dnem 24. 06. 2015